ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า
ผศ.
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Pilailak Rojanaprasert
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์

ความสามารถพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ
งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม
กิจกรรมที่เข้าร่วม
กีฬาที่เล่นเป็นประจำ
งานอดิเรก

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา
ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ช่วยราชการ/ปฏิบัติงาน
*คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# Title INTER/NATION Type Author Research name Place Year Volume Issue Page Fiscal year