รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์

คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า
รศ.ดร.
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
พูลสุข หิงคานนท์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Poonsuk Hingkanont
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์

ความสามารถพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ
งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม
กิจกรรมที่เข้าร่วม
กีฬาที่เล่นเป็นประจำ
งานอดิเรก

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา
ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
ช่วยราชการ/ปฏิบัติงาน
*คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
# Title INTER/NATION Type Author Research name Place Year Volume Issue Page Fiscal year