อ.อนุสรณ์ แน่นอุดร

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า
อ.
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
อนุสรณ์ แน่นอุดร
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Anusorn Nanudorn
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์

ความสามารถพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลและรักษาโรคเบื้องต้น, การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, การพยาบาลฉุกเฉิน,
ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ
งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม
กิจกรรมที่เข้าร่วม
-,
กีฬาที่เล่นเป็นประจำ
-,
งานอดิเรก
-,

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา
ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
ช่วยราชการ/ปฏิบัติงาน
*คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
# Title INTER/NATION Type Author Research name Place Year Volume Issue Page Fiscal year