อ.ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า
อ.
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Yodrawin Jornburom
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์

ความสามารถพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช,การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา,การวิจัยทางการพยาบาล,
ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ
การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช,การบำบัดทางการพยาบาลในผู้ที่ติดสารเสพติด,การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาตามพัฒนาการของช่วงวัย,
งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม
การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา,การให้คำปรึกษาในผู้ติดบุหรี่,การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางจิตเวช,
กิจกรรมที่เข้าร่วม
กิจกรรมในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย,
กีฬาที่เล่นเป็นประจำ
วิ่ง,
งานอดิเรก
ปลูกต้นไม้, เลี้ยงสุนัข,

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา
ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ช่วยราชการ/ปฏิบัติงาน
*คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
# Title INTER/NATION Type Author Research name Place Year Volume Issue Page Fiscal year