อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า
อ.
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Kulyaporn Cheypho
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์

ความสามารถพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลชุมชน การส่งเสริมสุขภาพเด็กในงานอนามัยโรงเรียน การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน การตรวจรักษาโรค,
ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ
งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคม
กิจกรรมที่เข้าร่วม
กีฬาที่เล่นเป็นประจำ
งานอดิเรก

ตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานที่สังกัด
*คณะพยาบาลศาสตร์
สาขา
ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
ช่วยราชการ/ปฏิบัติงาน
*คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
# Title INTER/NATION Type Author Research name Place Year Volume Issue Page Fiscal year