ค้นหาตามคณะ/หลักสูตร/สาขา/ภาควิชา

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์

คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

อ.นิติ วิทยาวิโรจน์

คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง :

ความเชี่ยวชาญ

ดร.Liou Li Yuan

คณะ/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยราชการ : คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ดร.กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์

คณะ/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยราชการ : คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ

ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่วยราชการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ดร.ศิรินภา จิตติมณี

คณะ/หน่วยงาน : *คณะพยาบาลศาสตร์

ช่วยราชการ : *คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

อ.พาริดา พรหมบุตร

คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์

ช่วยราชการ : คณะศิลปศาสตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์

คณะ/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยราชการ : คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์